Regulamin Klubu 30

1. Klub 30 posiada status sekcji Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego(PTE).

2. Do Klubu 30 może wstąpić członek PTE, który nie ukończył 35 roku życia (decyduje data złożenia wniosku).

3. Ubiegający się o wstąpienie do Klubu powinien przesłać wniosek (druk dostępny na stronie PTE w zakładce „Klub 30”) do Przewodniczącego Klubu do dnia 28 lutego danego roku.

4. Członkostwo w Klubie jest bezpłatne.

5. Osoby ubiegające się o wstąpienie do Klubu zapraszane są na wiosenne spotkanie Klubu, odbywane w okresie marzec-czerwiec każdego roku w trakcie wyznaczonej konferencji lub kursu organizowanego przez PTE. Na spotkaniu tym, prezentowane są sylwetki kandydatów (na podstawie przesłanego przez nich wcześniej zgłoszenia). Ponadto, każdy ubiegający się o wstąpienie do Klubu wygłasza wykład oparty na swoim dotychczasowym dorobku naukowym. Po wykładzie, członkowie Klubu w głosowaniu jawnym, przeprowadzanym metodą zwykłej większości głosów, opiniują kandydata na członka Klubu.

6. Przewodniczący Klubu przesyła informacje na temat nowych, pozytywnie zaopiniowanych kandydatów do Klubu do Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego do 1 czerwca każdego roku. Kandydatury nowych członków są przedstawiane i zatwierdzane na posiedzeniach Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego. Oficjalne przyjęcie do Klubu następuje jeden raz w roku w trakcie wyznaczonej konferencji lub kursu organizowanego przez PTE.

7. Członkowie „Klubu 30”, którzy ukończyli 35 r.ż. mogą pozostać jego członkami z głosem doradczym i nadal uczestniczyć w aktywnościach Klubu.

8. Celem działania Klubu jest integracja środowiska młodych endokrynologów m.in. poprzez:

a) propagowanie działalności naukowej wśród najmłodszych członków PTE
b) wymianę informacji na temat prowadzonych badań naukowych
c) inicjowanie wspólnych projektów badawczych
d) organizację sesji naukowych i spotkań członków Klubu
e) współpracę z innymi organizacjami, skupiającymi młodych naukowców działających w endokrynologii (studenckie koła naukowe, European Young Endocrine Scientists)
f) wsparcie finansowe młodych naukowców

9. Formy pracy Klubu:

a) spotkania naukowe w ramach konferencji/kursów organizowanych przez PTE oraz European Society of Endocrinology (ESE)
b) utrzymywanie kontaktów telefonicznych i e-mailowych
c) redakcja zakładki Klubu na stronie internetowej PTE
d) ufundowanie grantów i nagród za wyróżniające się osiągnięcia członków Klubu, m. in. raz w roku dla członka Klubu zostanie ufundowana Nagroda Naukowa za publikację o najwyższym współczynniku Impact Factor opublikowaną w poprzedzającym roku kalendarzowym

10. Każdy z członków Klubu jest zobowiązany do przedłożenia rocznego sprawozdania ze swojej działalności naukowej w danym roku (do 28 lutego), na podstawie której Zarząd decyduje o przedłużeniu członkostwa w Klubie.

11. Członkowie Klubu zobowiązani są do redakcji doniesień na temat prowadzonych prac naukowych, dyskusji najnowszych publikacji zagranicznych, prezentacji nowych pomysłów badawczych, publikacji wyników swoich badań ew. ciekawych przypadków klinicznych, relacji z konferencji lub staży naukowych, współpracy z EYES itp. na łamach zakładki Klubu na stronie PTE.

12. Członkowie Klubu spośród siebie wybierają Zarząd. Zarząd Klubu 30 składa się z: Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza, wybieranych na czteroletnie kadencje.

13. Wybory Zarządu Klubu odbywają się co 4 lata na walnym zebraniu członków Klubu. Wybory są tajne.

14. Po przeprowadzonych wyborach nowo wybrany zarząd Klubu składa Zarządowi PTE sprawozdanie z zebrania wyborczego i plan pracy. Na podstawie tych dokumentów Zarząd Główny podejmuje decyzję o zatwierdzeniu Zarządu Klubu.

15. Po wyborach nowego Zarządu PTE, członkowie Zarządu PTE wybierają spośród siebie jedną osobę, która będzie opiekunem Klubu 30 przez okres 4 lat.

16. Przewodniczący Klubu na zaproszenie Prezesa PTE uczestniczy w posiedzeniach Zarządu Głównego PTE.

17. Pod koniec kadencji Zarząd Klubu składa Zarządowi Głównemu PTE sprawozdanie ze swej działalności.

18. Zmiany w Regulaminie Klubu mogą zostać dokonane na wniosek każdego członka Klubu. Wymagają przegłosowania w trakcie spotkań Klubu, a następnie zatwierdzenia przez Zarząd Główny PTE.