Lekarze endokrynolodzy w Polsce - demografia, wzorce praktyki, satysfakcja zawodowa i plany zawodowe

28.07.2023

Wojciech Stefan Zgliczyński, Adam Skowron

Streszczenie
Wprowadzenie. W związku ze starzeniem się społeczeństwa polskiego będzie rosło zapotrzebowanie na świadczenia zdrowotne, w tym na świadczenia z zakresu endokrynologii. Już teraz zapotrzebowanie na świadczenia endokrynologiczne jest wysokie, a jednym z jego wskaźników jest długi czas oczekiwania na konsultację. Zasoby ludzkie - w tym przypadku lekarze endokrynolodzy, są kluczowe dla zaspokojenia tych potrzeb. W związku z tym warto określić sytuację zawodową endokrynologów w Polsce.

Cel badania. Celem badania było uzyskanie wiedzy na temat statusu zawodowego endokrynologów w Polsce, tj. ich cech społecznych i demograficznych, ogólnej charakterystyki pracy i charakterystyki pracy z pacjentem, satysfakcji z pracy, dochodów oraz planów zawodowych.

Materiały i metody. Materiał stanowiły dane z 197 ankiet, które przeprowadzono wśród lekarzy endokrynologów. Analiza materiału miała charakter ilościowy i została przeprowadzona przy użyciu oprogramowania STATISTICA 13.1 (STATSOFT, Tulsa, OK, USA).

Wyniki: Lekarz ze specjalizacją z endokrynologii w Polsce to najczęściej kobiety poniżej 50. roku życia mieszkające w dużym mieście. Oprócz specjalizacji z endokrynologii posiadają one zazwyczaj specjalizację z chorób wewnętrznych i łączą pracę w publicznej służbie zdrowia z pracą w prywatnej opiece, co zapewnia im wysoki status finansowy. W przeciętnym tygodniu pracy trwającym 45 godzin przyjmują średnio 100 pacjentów, poświęcając około 1/5 czasu na czynności administracyjne. Pomimo dużego obciążenia pracą ograniczającego ich równowagę między życiem zawodowym a prywatnym oraz przeciętnych warunków zatrudnienia, zgłaszają stosunkowo wysoką satysfakcję z pracy. Chociaż planują pracować do 70. roku życia, to wcześniej planują zmniejszyć ilość czasu spędzanego w pracy.

Wnioski: Konieczne jest dalsze stałe monitorowanie charakterystyki pracy i satysfakcji zawodowej endokrynologów w celu poprawy planowania i zarządzania zasobami ludzkimi.

Słowa kluczowe: Endokrynologia, pracownicy ochrony zdrowia, lekarze, Polska


Pełna treść publikacji w języku angielskim na łamach Endokrynologii Polskiej »